Aki Sasamoto: Talk Discussion

Aki Sasamoto with Koki Tanaka
September 22, 7 – 9pm
CNAC LAB, Tokyo