Gozo Yoshimasu: Solo Exhibition “Footnotes – Gozo Yoshimasu According Gozo Yoshimasu According Gozo Yoshimasu”

June 10 – September 10, 2023
Maebashi City Museum of Literature, Gunma