Kazuko Miyamoto: Solo Exhibition “Kazuko Miyamoto”

July 6 – November 6, 2023
Madre, Naples