Gozo Yoshimasu: Film “VERTIGO”

December 13 – 15, 2022
Tokyo Photographic Art Museum