Shinro Ohtake: Talk at GINZA ATRIUM

Shinro Ohtake with Yutaka Yano
November 5, 2022, 3:00 – 4:00 PM
GINZA ATRIUM (Ginza Tsutaya Books), Tokyo